Resonansgroep wiskunde

Taakstelling
Samenstelling
Eindrapport
Beslissing staatssecretaris
Overige documenten

Taakstelling:

De Resonansgroep wiskunde is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria J.A. van der Hoeven, ingesteld voor de periode 1 augustus 2006 tot 1 december 2007 met als taak het beoordelen van de door de Vernieuwingscommissie wiskunde (cTWO, commissie Siersma) te ontwikkelen voorstellen voor eindexamenprogramma's wiskunde vwo en havo op hun relevantie voor doorstroming naar het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

De resonansgroep is samengesteld uit personen die, als docent of student in het hoger onderwijs, praktische ervaring hebben met de problematiek van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs op het gebied van de wiskunde. Een en ander overeenkomstig de door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen motie Lambrechts c.s. over dit onderwerp.

De voorstellen van de vernieuwingscommissie wiskunde hebben betrekking op de periode na 2010. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de resonansgroep zich inmiddels ook uitgesproken over de aangepaste concept-eindexamenprogramma's voor de tussenliggende periode 2007-2010. Op 14 december 2006 heeft de minister naar aanleiding van het Standpunt van de resonansgroep hierover nadere besluiten bekend gemaakt, zie hieronder.

Klik hier om het antwoord te lezen van de voorzitter van de resonansgroep op de installatiespeech van minister Maria van der Hoeven op 23 augustus 2006.
Samenstelling
Eindrapport
Beslissing staatssecretaris
Overige documenten

Samenstelling:

Voorzitter van de resonansgroep is prof.dr. Jan van de Craats, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit Nederland. De overige leden van de resonansgroep zijn

Dr. W.T.M. (Wim) Caspers, docent/afdelingsleider aan een school voor voortgezet onderwijs en als vwo-docent wiskunde tevens ingeschakeld bij het wiskunde-onderwijs aan de Technische Universiteit Delft.

Ir. N. (Nan) van Geloven, tot juli 2007 studente technische wiskunde aan de Technische Universiteit Delft.

A.G. (Gonny) Hauwert, BSc, studente wiskunde aan de Universiteit Leiden.

Drs. M. (Marjolein) van Haselen, docente wiskunde/statistiek in het hoger economisch onderwijs (Hogeschool Inholland), tevens deskundige op het gebied van de aansluiting vo-hbo.

M. (Metha) Kamminga, docente wiskunde in het hoger technisch onderwijs (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).

Prof. dr. N.P. (Klaas) Landsman, hoogleraar wiskunde (analyse) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

P.J. (Peter) de Lange, BSc, student scheikunde aan de Universiteit Utrecht, eerder bestuurslid van het LAKS.

Drs. J.A. (Jan) Los, docent wiskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en leraar wiskunde aan een school voor voortgezet onderwijs.

Dr. ir. F.J.L. (Frans) Martens, docent serviceonderwijs wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Drs. H. (Herman) ten Napel, docent wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie).

Secretaris van de resonansgroep is Drs. Johan Gademan, onderwijskundig adviseur, adres: Aalshorstweide 7, 5709 SJ Helmond, e-mail via zijn homepage.
Taakstelling
Eindrapport
Beslissing staatssecretaris
Overige documenten

Eindrapport:

Op 4 februari 2008 heeft de resonansgroep wiskunde haar eindrapport aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit eindrapport behelst een commentaar op de conceptexamenprogramma's voor de periode vanaf 2011 die de commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTWO) op 10 januari 2008 bekend heeft gemaakt. Klik hier om het eindrapport (pdf-format) in te zien of te downloaden.

Gezien haar opdracht: het beoordelen van de voorstellen op doorstroomrelevantie voor het hoger onderwijs, en gezien het feit dat wiskunde D bij geen enkele vervolgopleiding als ingangseis verplicht gesteld mag worden, heeft de resonansgroep zich vrijwel geheel onthouden van commentaar op de voorstellen voor wiskunde D. De resonansgroep stemt in grote lijnen in met de conceptprogramma's voor havo A, havo B en vwo B, maar op de conceptprogramma's voor vwo A en vwo C heeft zij ernstige kritiek.

Belangrijke aanbevelingen van de resonansgroep zijn:

1. Stimuleer het gebruik van ICT-middelen in het wiskundeonderwijs, met name bij het verkennen van wiskundige problemen en als hulpmiddel bij mede op ICT gebaseerd onderwijs. Toets ICT-vaardigheden ook bij het schoolexamen.

2. Sta echter het gebruik van ICT-middelen, waaronder de grafische rekenmachine, in het centraal schriftelijk eindexamen alleen toe bij opgaven die betrekking hebben op kansrekening en statistiek. Dit betekent een algeheel verbod van ICT bij het centrale examen havo B en vwo B, en voor havo A, vwo A en vwo C een splitsing van het centrale examen in een deel zonder en een deel met ICT.

3. Pas het voorgestelde examenprogramma vwo A op een aantal belangrijke punten aan. Het thans voorgestelde programma biedt geen oplossing voor de ernstige aansluitingsproblemen die studenten met vwo A thans ondervinden. Betrek daarom universitaire docenten wiskunde van de studierichtingen economie, bedrijfskunde of biowetenschappen bij de experimentele fase in het vervolgtraject, bijvoorbeeld door ze op te nemen in cTWO of in de syllabuscommissie vwo A.

4. Richt vwo wiskunde C niet op de algemene cultuurhistorische waarde van de wiskunde in de maatschappij, maar op de ontwikkeling van die wiskundige vaardigheden en rekenvaardigheden die beginnende studenten in de sociale, juridische en taalkundige wetenschappen nodig hebben.


In september 2008 zullen experimenten starten met de nieuwe programma's op een beperkt aantal scholen. Die experimenten zullen in 2011 worden afgesloten en geëvalueerd. Daarbij zullen de examenprogramma's indien nodig worden bijgesteld, waarna volgens verwachting in 2013 in de vierde klas havo en de vierde klas vwo met de nieuwe programma's kan worden begonnen. De eerste examens nieuwe stijl zullen dan in 2014 (havo) en 2015 (vwo) worden afgenomen.
Taakstelling
Beslissing staatssecretaris
Samenstelling
Overige documenten

Beslissingen Staatssecretaris:

Op 8 april 2008 heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart haar beslissingen over de in pilots te beproeven nieuwe examenprogramma's wiskunde voor de periode vanaf 2013 per brief aan prof. dr. D. Siersma, voorzitter van cTWO, bekendgemaakt. Klik hier om de brief van de staatssecretaris te lezen en hier om haar beslissingen te zien. De nieuwe programma's zullen in de periode 2008-2011 op een aantal scholen bij wijze van experiment worden uitgevoerd.
Taakstelling
Eindrapport
Samenstelling
Overige documenten

Overige documenten:

Standpunt concept syllabi vanaf 2007

Op 7 november 2006 heeft de resonansgroep een Standpunt geformuleerd over de concept-syllabi voor de vakken wiskunde A havo, wiskunde B havo, wiskunde A vwo, wiskunde B vwo en wiskunde C vwo. De belangrijkste aanbevelingen zijn:
1. Zorg ervoor dat het ontwikkelen van reken- en formulevaardigheid weer als een rode draad door het gehele wiskundeonderwijs heenloopt.
2. Splits voor alle wiskundevakken het centrale schriftelijke eindexamen (CE) in twee delen: een deel dat zonder hulpmiddelen (grafische rekenmachine en formulekaart) wordt afgenomen, en een deel waarin wel van deze hulpmiddelen gebruik mag worden gemaakt.
3. Heroverweeg de rol van contexten in het wiskundeonderwijs.
Klik hier voor het volledige document (pdf-format).
De concept-syllabi waarop het document commentaar geeft, zijn te vinden op deze site.

Besluiten minister naar aanleiding van het standpunt van de resonansgroep over wiskunde 2007

Op 14 december 2006 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria J.A. van der Hoeven, in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal haar besluiten naar aanleiding van het standpunt van de resonansgroep wiskunde over wiskunde 2007 bekend gemaakt. Klik hier voor de brief van de minister, en hier voor haar besluiten.

Naar aanleiding van deze besluiten hebben enkele kamerfracties schriftelijke vragen gesteld aan de minister. Zij heeft die op 5 februari beantwoord. Klik hier voor de brief van de minister en hier voor de kamervragen en de antwoorden van de minister.

Commentaar op het visiedocument cTWO

Op 7 november 2006 heeft de resonansgroep op verzoek van de Vernieuwingscommissie wiskunde (cTWO) een Commentaar geformuleerd op het concept van 18 september van het cTWO-Visiedocument Rijk aan betekenis. Het commentaar spreekt waardering uit voor veel van de in het document geformuleerde standpunten. Daarnaast is het kritisch over een aantal andere aspecten. Klik hier voor het volledige commentaar.

Inmiddels heeft de Vernieuwingscommissie een definitieve versie van haar Visiedocument gemaakt. Klik hier voor dit document.
Taakstelling
Eindrapport
Beslissing staatssecretaris
Samenstelling