Valeria V. Krzhizhanovskaya, University of Amsterdam

http://www.uva.nl/en/profile/v.krzhizhanovskaya